Welkom bij het dedicated en eenvoudige veilingplatform voor goede doelen en culturele instellingen. De Nationale Benefietveiling biedt de expertise en veilige tools om additionele fondsen te werven en campagnes kracht bij te zetten! Op deze website vind je alle informatie die je nodig hebt om een succesvolle, eigen veiling op te zetten.

Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepassingsbereik

1.1 Bij deze algemene (verkoop)voorwaarden is te verstaan onder ‘Veiling', openbare verkoop van roerende goederen. ‘Veilinghouder', de ondernemer van openbare veilingen van roerende goederen. ‘Bieder' of ‘Koper', de persoon die in veilingen zoals hiervoor genoemd, biedt of koopt. ‘Verkoper', de persoon door of namens wie de opdracht tot het veilen van goederen word gegeven.

1.2 Deze algemene (verkoop)voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding van veilinghouder Veilet B.V. (hierna: “Veilet”) en de koper van de te veilen roerende zaken (hierna: “objecten”), waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant-koper verstaan die deelneemt aan de veiling.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk met wederzijdse aanvaarding worden afgeweken.

1.4 De toepasselijkheid van de algemene (verkoop)voorwaarden wordt aan de veilingbezoeker kenbaar gemaakt door publicatie op internet en/of door mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt, geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Art. 2 informatie-/onderzoeksplicht

2.1 Omschrijvingen en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door Veilet naar haar beste weten verstrekt en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op de veilinghouder, resp. de verkoper, of aangevoerd worden als reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om de objecten tot zich te nemen en te betalen.

2.2 De koper dient vóór de koop een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan. De koper dient - waar redelijkerwijs nodig of gewenst - onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Indien in de beschrijving bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3 Veilet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van beschrijvingen of informatie op andere wijze kenbaar gemaakt. Dit betreffen de materialen c.a. van bijvoorbeeld;  houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

2.4 Veilet is niet verplicht aan derden inlichtingen, omtrent namen of adressen van verkopers, te verstrekken.   

Art. 3 Bieden

3.1 De koper biedt elektronisch door middel van het internet. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door Veilet wordt aangeboden.

3.2 Biedopdrachten hoeven slechts uitgevoerd te worden indien Veilet redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft. Ook heeft Veilet te allen tijde het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.

3.3 Veilet sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van het, om welke redenen dan ook, niet slagen van een bieding uit, evenals het - om welke redenen dan ook - niet slagen van een bieding anders dan door middel van het internet uitgebracht.

Art. 4 Totstandkoming (koop)overeenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de Veilet het bod van de koper heeft geaccepteerd.

4.2 Het object wordt verkocht in de toestand waarin het zich ten tijde van toewijzing bevindt.

4.3 Door toewijzing ontstaat uitsluitend een (koop)overeenkomst van koop en verkoop tussen de hoogste bieder en de verkoper(s). Elke vordering tegenover Veilet wordt uitgesloten.

4.4 Objecten zijn na de toewijzing geheel voor rekening en risico van de koper, die echter niets mag vervoeren voordat betaling van alle door hem gekochte objecten heeft plaatsgevonden.

Art. 5 Verplichtingen koper

5.1 De koper moet 18 jaar of ouder zijn

5.2 De koper dient zich op eerste verzoek van Veilet te legitimeren.

5.3 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling der kooppenningen, zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.

5.4 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene (verkoop)voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Art. 6 Herroepingsrecht

6.1  Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop koper of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet koper ons Veilet bv, Tarweweg 1H, 6534 AM  Nijmegen, tel 024-6487595, info@veilet.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.3 Gevolgen van de herroeping.
Als koper de overeenkomst herroept, ontvangt koper alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, mits de betreffende goederen weer in ons bezit zijn.
Veilet betaald terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Er wordt gewacht met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of koper heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

a)  Koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Veilet bv, Tarweweg 1H, 6543 AM  Nijmegen terug te zenden of te overhandigen. Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

b)  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor kopers rekening. Objecten die per koerier zijn bezorgd moeten ook per koerier worden teruggezonden in verband met voorkomen van beschadigingen. De kosten zijn afhankelijk van het soort object en de afmetingen.

c) Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Art. 7 Rechten Veilet

7.1 Veilet behoudt zich de volgende rechten voor:

a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. objecten te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen en alleen bij opbod te verkopen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling Veilet het recht heeft de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende object te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan Veilet bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. objecten niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen objecten af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. objecten waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

Art. 8 Betaling/ eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro (€) verhoogd met veilingkosten, andere kosten, eventuele BTW en indien van toepassing volgrecht, één en ander als door Veilet vast te stellen, moet vóór de aflevering van het (de) gekochte object(en) plaatsvinden en binnen de door Veilet gestelde termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen. De betaling moet overgemaakt worden naar de Stichting Derdengelden van Veilet.

8.2 Alle objecten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De onvoorwaardelijke eigendom gaat pas over op de koper indien alle verplichtingen uit de met Veilet gesloten overeenkomst(en) zijn nagekomen.

8.3 De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de verkoper (eigenaar en inbrenger) veilig te stellen. Het geleverde, dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Art. 9 Niet tijdige betaling 

9.1 Bij niet-tijdige betaling zal Veilet aan de koper rente in rekening mogen brengen, gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van Veilet – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.

9.2 Bij niet tijdige betaling, komen alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper.

9.3 Indien kopers de betalingstermijn overschrijden, vervallen gestelde cauties aan Veilet (als lasthebber van verkoper) en wordt de koop door een schriftelijke verklaring ofwel door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring ontbonden. Alsdan heeft Veilet de bevoegdheid zonder dat de koper in gebreke gesteld hoeft te worden, het geveilde te herveilen of uit de hand te verkopen.

Art. 10  Ophaaltermijn en stallingkosten

10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen, al dan niet  door het object zelf af te (laten) halen of door het in ontvangst nemen van het door Veilet toegezonden (door de koper gekochte) object, binnen een door Veilet gestelde redelijke termijn.

10.2 Blijft de koper in gebreke het gekochte object aan te nemen of af te (laten) halen binnen de gestelde termijn van Veilet, is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 overeenkomstig van toepassing. Als gevolg daarvan gemaakte stallingkosten en daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de koper. Tevens heeft Veilet het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

10.3 Overschrijden (of benaderen) de stallingkosten (en daarmee samenhangende kosten) uit het voorgaande lid, de waarde van het (de) desbetreffende object(en), dan zal Veilet koper vragen om het (de) object(en) in naam van Veilet opnieuw ter  veiling aan te bieden, zodoende Veilet zich uit de opbrengsten kan voldoen. Geeft koper, na een redelijke termijn tot beantwoording te hebben gehad,  geen gehoor aan het verzoek, dan verleent hij stilzwijgend toestemming aan Veilet het object opnieuw ter Veiling aan te bieden en te verkopen zodat Veilet zich uit de opbrengsten kan voldoen. Een eventueel surplus dat ontstaat doordat de opbrengst van het geveilde object alle gemaakte kosten door Veilet, overschrijdt, zal worden uitgekeerd aan de eerste (in gebreke zijnde) koper.

Art. 11 Onverkochte voorwerpen

11.1 Indien een object ten eersten male niet verkocht wordt, zal zij nog een drietal keren ter veiling worden aangeboden; zogenaamde herveilen. Indien het herveilen van het object niet leidt tot een verkoop zal het object teruggaan naar de inbrenger.

11.2 Op elke herveiling resulterend in een verkoop zijn deze algemene (verkoop)voorwaarden in het geheel  en onverkort van toepassing.

Art. 12 Aansprakelijkheid Veilet

12.1 Veilet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten en overige omlijstingen, in de ruimste zin van het woord, en al het andere wat daarvan deel uitmaakt waaronder glas. Dit leidt slechts tot uitzondering in gevallen waarvan de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Veilet en/ of de door haar ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.

12.2 In geen enkel geval is Veilet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, vermogensschade of elke vorm van indirecte schade.

12.3 Veilet is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van geleden schade dan ook, die optreedt in of nabij gebouwen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag, bezichtiging, afhaling  en andere gedragingen die direct verband houden met de activiteiten van Veilet.

12.4 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Veilet aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Veilet gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Veilet onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.

12.5 Het betreden van gebouwen enigszins verbonden met Veilet is geheel voor eigen risico.

12.6 Met betrekking tot vervoer, expeditie, lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzendgereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en beheer van objecten en alle daaraan verwante aansprakelijkheden zijn de physical distribution voorwaarden van toepassing, zoals Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2000 ingeschreven onder nummer 177/2000 en tevens beschikbaar gesteld door Veilet.

Art. 13 foto’s, illustraties en intellectuele eigendomsrechten

13.1 Veilet is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden (en reeds verkochte) voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook. Veilet behoudt alle auteursrechten op deze afbeeldingen.

Art. 14. Diversen

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene inbrengvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en Veilet vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

14.2 Op deze algemene (verkoop)voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of in verbandhoudende met, een tussen koper en Veilet gesloten overeenkomst, de totstandkoming daarvan en deze algemene voorwaarden daaronder mede begrepen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, behoudens het recht van Veilet om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper. Uiteraard laat deze regeling de dwingend rechtelijke bepalingen uit de wet onverlet.

14.4 Door deelname aan de veiling Veilet bv toestemming om de door jou opgegeven persoonsgegevens voor dit doel te verwerken.

14.5 Alle persoonsgegevens die in het kader van de veiling van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Zie ook de privacyverklaring.